آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده | ayrana
bigtheme

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده

 

بسمه تعالی

(آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی- نوبت اول)

از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن امید همت اسکان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی– نوبت اول که از ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ در محل مجموعه اجتماعی فرهنگی امام علی (ع) واقع در اتوبان شهید همت غرب-شهرک گلستان-میدان اتریش-یاس نهم-۱۸ متری یاس-خیابان طوبی- جنب ایستگاه آتش نشانی تشکیل می شود، حضور بهم رسانند و یا نمایندگان خود را از طریق سپردن وکالت نامه به یکی از طرق زیر جهت شرکت در جلسه  فوق الذکر معرفی نمایند. در اینصورت هیچکس نمی تواند نمایندگی بیش از ۳ عضو را بپذیرد.

۱-وکالت نامه محضری.

۲-صدور وکالت نامه در حضور یکی از اعضای هیئت مدیره و یا بازرس.

۳-حضور در محل دفتر شرکت در ساعتهای کاری تا یک روز قبل از تاریخ مجمع.

لازم به یادآوری است مجمع عمومی فوق الذکر با حضور نصف به علاوه یک نفر اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اخذ شده در جلسه مجمع عمومی برای کلیه اعضای حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد.

داوطلبان تصدی سمت بازرسی حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از انتشار آگهی دعوت مجمع، درخواست کتبی خود را مطابق فرم مصوب انجمن نظارت تکمیل و به دفتر تعاونی تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  • تعیین استراتژی تعاونی جهت ادامه فعالیت
  • تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲
  • تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

 

                                                                                                                  هیئت مدیره

 

 

بسمه تعالی

(آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده- نوبت اول)

از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن امید همت اسکان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده– نوبت اول که از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ در محل مجموعه اجتماعی فرهنگی امام علی (ع) واقع در اتوبان شهید همت غرب-شهرک گلستان-میدان اتریش-یاس نهم-۱۸ متری یاس-خیابان طوبی- جنب ایستگاه آتش نشانی تشکیل می شود، حضور بهم رسانند و یا نمایندگان خود را از طریق سپردن وکالت نامه به یکی از طرق زیر جهت شرکت در جلسه  فوق الذکر معرفی نمایند. در اینصورت هیچکس نمی تواند نمایندگی بیش از ۳ عضو را بپذیرد.

۱-وکالت نامه محضری.

۲-صدور وکالت نامه در حضور یکی از اعضای هیئت مدیره و یا بازرس.

۳-حضور در محل دفتر شرکت در ساعتهای کاری تا یک روز قبل از تاریخ مجمع.

لازم به یاد آوری است این مجمع با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود، برای کلیه اعضاء نافذ و معتبر خواهد بود .

دستور جلسه:

  1. تصویب اساسنامه جدید تعاونی(تغییرات پیشنهادی اساسنامه در مواد۶-۷-۲۲-۴۶ می باشد)

 

 هیئت مدیره